Regulamin Strony prowadzonej przez
Gabinet Dietetyki Ewa Stepek-Szuba NIP: 6861626425

1. Definicje terminów występujących w Regulaminie:

a. Regulamin – niniejszy dokument.

b. Właściciel – właściciel Strony, prowadzonego w ramach Serwisu Internetowego dietetyczne-wsparcie.pl. Właścicielem Strona jest Gabinet Dietetyki Ewa Stepek-Szuba NIP: 6861626425.

c. Serwis Internetowy: dietetyczne-wsparcie.pl.

d. Administrator Serwisu – administratorem Strona prowadzonego w ramach Serwisu Internetowego jest Gabinet Dietetyki Ewa Stepek-Szuba NIP: 6861626425.

e. Strona – strona internetowa prowadzona przez Właściciela w ramach Serwisu Internetowego poświęcona jego działalności gospodarczej oraz wydarzeniom z nią związanym, umożliwiająca Właścicielowi publikowanie tekstów oraz innych materiałów, a Użytkownikom i Gościom zapoznawanie się z tekstami oraz innymi materiałami zamieszczonymi na Stronie, zaś Użytkownikom wyrażanie własnych opinii.

f. Opinia – komentarz do materiału opublikowanego na Stronie.

g. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony po zarejestrowaniu w serwisie internetowym; czytająca lub komentująca opublikowane wpisy oraz materiały i opinie Użytkowników.

h. Gość – osoba korzystająca ze Strony bez zarejestrowania w serwisie internetowym; wyłącznie czytająca opublikowane wpisy oraz materiały i opinie Użytkowników.

2. Regulamin określa zasady prowadzenia oraz korzystania ze Strony, komentowania i cytowania umieszczonych na Stronie materiałów.

3. Nazwa Strony, jego koncepcja, wygląd graficzny i oprogramowanie jak również wpisy oraz materiały publikowane przez Przedsiębiorcę na Stronie podlegają ochronie prawnej.

4. Strona:

a. stanowi formę działalności marketingowej a więc źródło informacji na temat funkcjonowania i działalności Przedsiębiorcy i jego produktów oraz usług

b. służy wymianie opinii pomiędzy Użytkownikami a Przedsiębiorcą.

5. Strona jest stroną internetową założoną w Serwisie Internetowym obejmującą wpisy Przedsiębiorcy oraz opublikowane przez niego materiały.

6. Użytkownicy, po zarejestrowaniu w Serwisie Internetowym zgodnie z jego regulaminem wprowadzonym przez Administratora, mogą komentować opublikowane wpisy oraz materiały. Użytkownik Strony publikując opinie na Stronie wyraża zgodę na publikację przez Administratora nicka oraz zdjęcia na Stronie pod napisanymi przez siebie opiniami. Zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego, Użytkownikom Strony przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Administrator danych, którym jest Administrator Serwisu, zbiera zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego.

7. Goście mogą wyłącznie czytać opublikowane wpisy oraz materiały.

8. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do, za pośrednictwem Administratora:

a. usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających sformułowania wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe oraz zawierające treści pozostające w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.

b. usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających lub stanowiących reklamy innych podmiotów gospodarczych, ich produktów lub usług,

c. usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii niezwiązanych z tematyką wpisów oraz materiałów opublikowanych na Stronie.

Niezależnie od powyższego, Administrator jest uprawniony do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii niezgodnych z regulaminem Serwisu Internetowego.

9. Użytkownik, w granicach określonych przez regulamin Serwisu Internetowego,  ma prawo publikować swoje własne opinie, w tym te krytyczne wobec poruszonego tematu oraz opinii innych użytkowników. Ma również obowiązek pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy wypowiedzi i przestrzeganiu zasad moralnych. Krytyka skierowana pod adresem Przedsiębiorcy lub jego oferty produktowej bądź pod adresem Administratora powinna opierać się na faktach i być poparta merytorycznymi argumentami.

10. Każdy Użytkownik oraz Gość korzystający ze Strony jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu, niezależnie od obowiązku przestrzegania regulaminu Serwisu Internetowego. Każdy Użytkownik oraz Gość zobowiązuje się w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Przedsiębiorcy, Administratora, Użytkowników oraz Gości.

11. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Zabrania się wykorzystywania Strony w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

12. Opinia może zostać opublikowana przez każdego Użytkownika, w momencie wpisania swojego nicka, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w odpowiednie pola dialogowe udostępnione pod wpisami oraz materiałami opublikowanymi przez Przedsiębiorcę.

13. Komentarz pojawi się na stronie w momencie uzyskania akceptacji przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie w sposób automatyczny zakwalifikowany jako spam.

14. Ani Przedsiębiorca, ani Administrator nie są stroną w konfliktach pomiędzy Użytkownikami Strony.

15. Ani Przedsiębiorca, ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Przedsiębiorcy ani Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów, bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

16. Przedsiębiorca:

a. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Strony wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

b. nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Strony, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

c. nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Przedsiębiorcy, Administratora bądź innych Osób.

Ani Przedsiębiorca, ani Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych użytkowników niezgodnie z celem działania Strony.

17. Wszelkie dane opublikowane przez Przedsiębiorcę na Stronie pochodzą ze źródeł, które Przedsiębiorca uznał za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowanie błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą wystąpić na Stronie.

18. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) prezentowany na Stronie nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uzyskania pisemnej zgody od Przedsiębiorcy i podania źródła publikacji (nazwiska autora oraz adresu strony).

19. Zarówno publikacje na Stronie, jak i znaki graficzne, logotypy oraz inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.

20. Użytkownik publikując opinię na Stronie oświadcza, że akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu. Również korzystanie ze Strony przez Gościa jest jednoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu.

21. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Strony mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

22. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Strony będą rozpatrywane przez Administratora zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego.

23. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: adres-domeny.pl/regulamin.

24. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

25. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Przedsiębiorca poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników oraz Gości poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie.

26. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego ogłoszenia pod adresem: adres-domeny.pl/regulamin.

RODO: Polityka Prywatności oraz Cookies

1. Postanowienia Ogólne

a. Administratorem danych jest Gabinet Dietetyki Ewa Stepek-Szuba NIP: 6861626425. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

b. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

c. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

d. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

e. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych

a. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

b. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.

c. Dane osobowe przetwarzane są:1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar.

d. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

e. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@dietetyczne-wsparcie.pl.

f. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

g. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

h. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

i. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

j. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

k. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3. Pliki cookies

a. Witryna dietetyczne-wsparcie.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

b. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics oraz Facebook Pixel, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Gabinet Dietetyki Ewa Stepek-Szuba NIP: 6861626425 w celu optymalizacji działań.

c. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

d. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.